Zde popisuji léčiva nebo nemoci a léčiva, se kterými jsem se setkal.

Nemoci


Krupice, kožovcovitost, Ichtyoftirióza

Popis: původcem onemocnění je nálevník Ichthyophthirius multifiliis (řád Hymenostomata, čeleď Ohryoglenidae). Parazit má oválné nebo kulovité tělo pokryté až několika sty řadami řasinek, které probíhají poledníkovým směrem. Ústní otvor je umístěn v přední třetině těla. Dorůstá velikosti až 1 mm. Kožovci cizopasí mezi pokožkou a škárou, v žaberním epitelu, pod sliznicí dutiny ústní žaberní nebo v jícnu. Po dosažení určité velikosti se nálevníci uvolní z povrchové části tkáně hostitele, usadí se na různých předmětech v nádrži a encystují - obdají se hlenovou schránkou. V této rozmnožovací cystě se jako tzv. tomont postupně 11 x rozdělí až na 2000 tzv. tomitů. Ti aktivně cystu opustí. Toto stádium se nazývá theront (invazní stádium. Invazní stádium je 0,030 - 0,040 mm velké a má oválné jádro. Theront plave a intenzivně vyhledává svého hostitele. Theront má protáhlý tvar těla, který je na jednom pólu opatřeno ostrým hrotem. Tímto hrotem proniká parazit do povrchových struktur hostitele - do epitelu, ve kterém migruje pod pokožkou nebo sliznici. Zde se usadí a za příhodných teplotních podmínek rychle roste, mnohokrát zvětší svůj objem a cyklus se opakuje. Nenajde-li theront hostitele do 24 - 48 hodin zhyne. Délka celého cyklu je závislá na teplotě vody. Teplotní optimum pro rozmnožování je 24-26 oC. Při této teplotě je rozmnožovací proces dokončen za 10 - 12 hodin. Při teplotě vody nad 28 oC je rozmnožování přerušeno degenerací cyst. Při nižších teplotách se vývoj zpomaluje a při teplotě vody 33oC je rozmnožování přerušeno.
Za příznivých teplotních podmínek se slabá invaze prudce zvyšuje neustálými reinvazemi až do stádia, kdy na malé ploše kůže je velké množství agresivních invazních stadií a pod pokožkou kožovci cizopasí a rostou jeden vedle druhého. Onemocnění vzniká již při pronikání parazita v invazním stádiu do hostitelského organismu a pokračuje po jejich usazení a napadení okolní tkáně kůže nebo žaber. Migrací přes epidermis poškozuje svým ostrým koncem buňky podkoží a drážděním buněk vyvolává zmnožnění buněk, které vytvoří v okolí parazita valovité ztluštění. Neustálým pohybem řasinek vytváří každý jedinec kolem sebe prostornou dutinku. Při větší invazi jsme často pozorovali i nekolik jedinců ve společné dutině. Dutiny se vyplňují tělními tekutinami a krevními elementy a jimi se parazit živí. K nejrozsáhlejšímu poškození kůže napadených ryb dochází při migraci dospělých jedinců do okolního prostředí, kdy dojde k perforaci epidermis. Perforovaná místa jsou druhotně napadena bakteriemi a následně i plísněmi. Na těchto místech dochází k odumírání buněk. Při silnější invazi jsou ryby značně oslabeny a hynou celkovou sešlostí a při napadení žaber i udušením. Ryby, které přežili slabší invaze jsou proti kožovci částečně již odolné.

Příznaky:
jsou patrné až při silnějších invazích
 • Ryby jsou neklidné.
 • Ryby se intenzivně otírají o rostliny předměty v akváriu.
 • Na rybách jsou již pouhým okem nebo lupou viditelné bělavé body velikosti krupice.
 • Ryby přestávají přijímat potravu.
 • Ryby ztrácejí reflexy a ve velkém počtu hynou za příznaků dušení.
Terapie: K potlačení parazitózy se nejčastěji používají roztoky malachitové zeleně - oxalátu (MZO), kombinované směsi obsahující MZO, formaldehyd (FO), methylenovou modř, jodid draselný, dimetridazol, TERAP - IDG, NaCl (sůl).

Zvětšte teplotu až na mez snašenlivosti, idelani 33-34stupňu po dobu cca 2 dnů. Pokud nechcete riskovat, tak 30 stupňů by měli vydžet akvarijní ryby. Podle firmy Aquar invazní stádia parazita hynou 5x při intenzivním osvětlení nádrže.
Běžně používaná lázeň - pro méně citlivé ryby:
1. Dlouhodobá koupel v roztoku malachitové zeleni (pro méně citlivé ryby) v koncentraci 0,1 - 0,2 mg/l, při teplotě vody 25 oC, po dobu minimálně 8 dní.
2. Dlouhodobá koupel v roztoku chininchloridu (ChCl)) pro ryby citlivé na MZO, v koncentraci 1 g ChCl na 100 l vody po dobu min 3 dní.
Doporučený postup pro citlivé druhy ryb:
K léčení použijeme přípravek TERAP - CHIN (AQUAR) v dávce 1,5 g směsi na 100 l vody.
1. Provedeme test na dusitany (Nitrit - test AQUAR) a v případě vyšších koncentrací provedeme výměnu max 1/3 objemu akvária. Nádrže odkalujeme ode dna. 2. Po dobu léčení osvětlíme intenzivně nádrže. 3. Teplotu vody postupně zvýšíme až na 30-33 oC a udržujeme po dobu 48 hodin. Potom teplotu postupně snižujeme na výchozí teplotu. 4. Ryby ponecháme v lázni 8 dní. 5. Po dobu terapie vodu nevyměňujeme. Je účinná pouze ve fázi vývojového cyklu, kdy vzrostlí theronti opouštějí povrch hostitele aby vytvořili cystu. Z tohoto důvodu je tlumení ichtyoftyriózy jedním z jenvětších problémů ichtyoparazitologie. Kožovci se zanořují do tkáně povrchu kůže ryb a tím jsou z větší části chráněni před aniparazitárními koupelemi. I přes rozsáhlé úsilí v mnoha státech nebyl dosud vyvinut jednoduchý způsob boje s tímto parazitem. Ve stádiu vývoje je metoda imunizace antigenem, který je připravován z řasinek nálevníků rodu Tetrahymena pyriformis. Prozatím je nejúčinější prevence. K potlačení předcystózních stádií se používají různé postupy a chemoterapeutika resp. jejich směsi, v podobě krátkodobých a hlavdě dlouhodobých koupelí.

Pokud si chcete za experimentovat můžete vyzkoušet tento postup:
Budete potřebovat alespoň 3 (čím více tím lépe) nádrže (pokud máte jen pár neonek, budou Vám stačit odříznuté PET láhve od coly:), které můžete po použití vyhodit) Ryby přelovujte do nádrže každých 24hod. Starou nádrž vydezinfikujte Savem nebo formaldehydem. Nádrž potom důkladně vymijte. To udělejte minimílně 8x. Tímto způsobem neútočíte na parazita přímo, ale zabráníte reinvazi. Parazitů tak bude na rybě stále ubívat. Výhodou tohoto postupu je, že ryby netrpí vysokou teplotou ani nejsou tráveny žádnou chemikálii, riziko je však pro druhy, kterým vadí častá výměna vody (terčovci a spol.).

Pokud máte v nádrži neonky, je lepší je přelovit do prázdné nádrže. Neonky na tohoto parazita velmi vnímavé a představuji zbytečné riziko pro ostatní "silnější ryby". Obecně se neonky léčí z krupice velmi špatně.

ick.jpg

ich_anonymous.jpg

Ichthyophthirius13.jpg

Invazn stdium parazita.

Ichthyophthirius_micro.jpg

Snmek pozen elektronovm mikroskopem. Zvteno 350x.

ichthy.jpg

punktol_dis.jpg

Hexamitóza a spironukleóza ryb (střevní bičíkovci)

Popis:původcem onemocnění jsou bičíkovci Hexamita salmonis a Spironucleus elegans.
Hexamita salmonis - má vejčité až zavalité tělo 8-14x6-10 um velké. V předu těla má dvě oválná jádra, nad nimi dvě dvojice bazálních tělísek z nichž vychází 6 předních bičíků. Další pár bičíků prochází od jader tělem skrz úzkými kanálky a v zadu vycházejí ven z těla.
Spironucleus elegans - tělo měří 5-11x2-5 um. Jádra mají homogenní stavbu a táhnou se od předního konce těla spirálně zpět, přibližně do konce první třetiny těla. Uspořádání bičíků je stejné jako u H.salmonis. Od rodu Hexamita se liší mimo jiné protáhlými jádry.
Bičíkovci se množí dělením. Po opuštění hostitele se s výkaly vytvoří cysty.Bičíkovci jsou endoparaziti a cizopasí ve střevě, zvláště v jeho zadní části, ve žlučníku a žlučovodech. Nepřichycují se ke stěnám orgánů, ale plavou volně v jejich obsahu. Patogenita těchto parazitóz spočívá v tom, že u oslabených ryb vyvolávají průjmová onemocnění, která často vedou k úhynům ryb.
Bičíkovci jsou pravidelnou součástí obsahu střev ryb. K přemnožení docházi jen u oslabených jedninců. Jejich Patogeneze není dosud plně objasněna
Příznaky:Poruchy v plavání, např. u skalár a diskusů, ale i jiných druhů ryb, dochází k nekoordinovaným střelovitm, resp. prolamovaným pohybům napadených ryb - ryby se "kroutí" a často dochází k prohýbání páteře u ocasní ploutvičky. Ryby vyhledávají vzdušná místa a často stojí hlavou šikmo vzhůru nebo dolů ke dnu. V počátečním stádiu ryby zanechávají delší výkaly, které se dlouho drží u řitního otvoru. Výkaly mají světlou barvu. Při silnějším napadení se ryby otáčejí se kolem své podélné osy, jsou apatické, přestávají hltavě přijímat krmivo, napadení jedinci hejnových ryb se oddělují od hejna, vyhledávají klidná místa kde hynou. Poklepáním na stěnu nádrže zjistíme, že únikový reflex zůsává dlouho zachován.

Diadnóza: Provádí se mikroskopickým vyšetřením obsahu střev ryb a zejména jeho zadní části. Již při zvětšení 100 x vidíme velmi čilý pohyb bičíkovců. Při silné invazi můžeme při větším zvětšení (450x) napočítat i několik set parazitů. Vyšetření provádíme na živých rybách, které vyšetřujeme ihned po zabití.

Terapie: Provádí se přípravky s obsahem metronidazolu (Entizol) nebo s obsahem dimetridazolu nebo furazolidonu nebo směsná léčiva na bázi dimetridazolu, nitrofurantoinu a methylenové modři jako antioxidantu TERAP - SH (AQUAR). Účinné látky se vstřebávají přes žábry a vytvářejí v krvi terapeuticky účinnou koncentraci. Účinné jsou zejména dlouhodobé lázně.

Spironucleus elegans


žábrohlísti, Daktylogyrózy

Popis:původcem onemocnění jsou monogenetické (jednorodé) motolice rodu Dactylogyrus Diesing, 1850. Motolice jsou poměrně malé 0,5 - 2 mm. Na přední části těla mají 2 delší a 2 kratší výběžky a dva páry oček z černého pigmentu a světlolomných tělísek umístěných pod sebou. Na okraji každého lalůčku ústí vývod žlázky vylučující lepkavý sekret, který usnadňuje pohyb a přichycení na žábrách ryb. Přibližně v polovině těla je uloženo varle a vaječník a poslední část protáhlého těla se rozšiřuje a je zakončena přísavnou destičkou (haptor) se 14 zahnutými háčky na okrajích a dvěma háky uprostřed Rozmnožování daktylogyrů se děje vajíčky, jenom Dactylogyrus crassus rodí živá mláďata. Vajíčka jsou nepravidelně elipsovitého tvaru s nápadnou stopkou na kulatějším konci. Vajíčka jsou velká 90x 20 mí a jsou tmavé barvy. Parazit klade svá vajíčka na žábry hostitele nebo přímo do vody. Zralý jedinec naklade postupně v průměru 30 vajíček ze kterých se za příznivé teploty vody kolem 23°C vylíhnou za 2.5 dne larvy. Larvy se pohybují pomocí brv umístěných po stranách a na zadní části těla. V tomto stadiu nejsou schopné přichycení. V invazní fázi dojde k proříznutí háčků, dříve uložených v hepatoru. V tomto stadiu jsou larvy již schopné fixace na hostiteli na kterém po dosažení místa své lokalizace začínají parazitický způsob života. Pokud larva nenajde svého hostitele do 5 dnů tak pzději hyne.
Příznaky:Při mírných invazích neprojevují. Při silné invazi žábrohlístů dochází k shromažďování ryb pod hladinou. Ryby jsou nápadně světlé nouzově dýchají u hladiny a masivně hynou za příznaků dušení. Při mírnějším pruběhu přestávají ryby přijímat potravu a hynou postupně za stejných příznaků. Ryby se otírají o dekoraci.

Diadnóza:se provádí parazitologickým vyšetřením žaber i kůže ryb. Parazitózu lze zjistit již při 30 x. při zvětšení 150x můžeme provést i druhovou determinaci žábrohlísta podle velikosti a tvaru středních háčků.

Diferenciální diagnóza:Mikroskopem. Onemocnění lze zaměnit za branchiomykózu, sankvinikolózu, toxickou nekrózu žaber aj. nemoci, přičemž při toxické nekróze žaber je diagnóza negativní.

Terapie: Se provádí koupeli formaldehydu, chloridu sodného (sůl), mebendazol, Chloramin T. Komereční léčiva Terap FD, Sera Mycopur
gyrodactylus.jpg

dactylogyrus.jpg


Mykobakterióza, tuberkulóza ryb

Popis:Rybí tubekulóza je bakteriální onemocnění.Původce onemocnění je:
 • Mycobacterium piscium
 • Mycobacterium platypoecilis
 • Mycobacterium anabanti
 • Mycobacterium fortuitum
 • Mycobacterium salmoniphilum
 • Mycobacterium marinum (jen v mořské vodě)
Mikroby jsou grampozitivní, nepohyblivé, tyčinkovitého tvaru s velmi variabilní délkou. Bakterie měří 0,3-0,5 x 1,5-3 um. Tyčinky jsou rovné nebo mírně prohnuté. Mikrob se rozmnožuje v teplotním rozmezí od 10 až 37 oC, při teplotním optimu 25 oC.
Tubekulóza ryb JE přenosná na člověka(mám to potvrzeno z FVL Brno ). U zravého člověka hrozí jen kožní forma v místě vstupu (většinou hlubší rány na rukou). Při podezření používejte pro manipulaci ryb rukavice.
U této choroby je karanténa neúčinná - má velmi pomalý průběh. První symptomy po infekci se objeví až mnoho týdnů(nejdříve po měsící (větsinou však mnohem děle) po infeckci). Někdy je nemoc bez příznaků a ryba prostě jen "nevysvětlitelně" zemře. Nemoc může vzniknout i bez vnější infeckce v případě vysokého organického znečistění - vysoké hodnoty ammoniaku a dusitanů. Při zjištění choroby v nádrži je nutno ji celou považovat za nakaženou, tedy nerozdávat rostlinky či bezobratlé. Ryby s příznaky či uhynulé ihned odstraňte z nádrže. Nemoc se rozšiřuje krví, výkaly, sežráním nakaženého kusu a u živorek z matky na plod. Ke zhoršení průběhu dojde jsou -li ryby vystaveny stresovým situacím nebo jiným oslabujícím zásahům uvedených výše. Mykobakterie se dostávají krevními cestami do různých vnitřních orgánů, ve kterých vyvolávají specifické záněty, které se mění v různě velké uzlíky (granulomy)od velikosti několika desítek um až do 2 mm. Ve středu granulomu dochází k nekrobiotickým procesům, které se šíří směrem k periferii a vytvářejí kožní defekty.
Příznaky:
 • Vyhublost
 • Vyboulené oči (exophthalmia)
 • Změny na kůži
 • Prohnutí páteře (hlavně u živorodek)
 • Zvětšní břišní dutiny
 • Náhlá smrt - někdy bej ostatních příznaků

Diagnóza:
Se provádí u ryb s příznaky nebo u ryb čerstvě uhynulých kusů mikroskopickým vyšetřením napadených míst. U ryb nemocných mykobakteriózou zjišťujeme po roztlačení vzorku tkání mezi dvěma podložními sklíčky mykobakteriální uzly. Pro stanovení původce se zhotovují roztěry z orgánů, nejlépe ze sleziny a ledvin a po fixaci nátěru se obarví mrtodou podle Ziehl-Neelsna. Acidostabilní tyčinky se zjišťují olejovou imersí velkým zvětšením ( 1000 x). Mykobakterie jsou č e r v e n é. Diagnosu může provádět jen specializované pracoviště.
Terapie:Nemoc je léčitelná je ve velmi raném stádiu(a to né vždy). V pozdějších stádiích je nemoc néléčitelná a dá se jen zpomalit.
Léčba probíhá pomocí antibiotik. !!Nemoc se nikdy nesnažte vyléčit samy antibiotiky podle rad z internetu nebo od jiných akvaristů!!
Při špatném dávkování nebo chybně zvoleném antibiotiku nemoc nevyléčíta - naopak se bakterie stane vůči antibiotiku rezistetní a stížíte tím léčbu jiným chovatelům!! Je nutné si nechat udělat kultivaci na veterine, kde Vám zjistí i citlivost na léčiva. Pokud použijete stejné antibiotikum jako podobný "léčitel" před Vámi bakterii nezahubíte a naopak ji učinníte ještě odolnější. Toto platí ostatně u použití antibiotik obecně! Bakterie je nutné léčit minimálně 2-3 typy antibiotik. Protože léčba probíhá několik týdnů a hrozí navozeni rezistence na léčivo. Bakterie je velmi podoobná bakterii způsobujcí tuberulózu u lidí, a proto je léčena i stejnými typy antibiotik: např. Streptomicyn, Kanamycín, Ryfampicin nebo Erytromycin. Dnes je však bakterie na tyto antibiotika více či méně rezistetní a je nutné volit jiné typy.
erysipeloid.jpg

ipka oznauje msto vniku.

tubera_organy.jpg

Granulomy na orgnech.

tbc_1.jpg

tbc_2.jpg

tbc_ruka.jpg

Napaden Mycobacterium marinum.Léčiva


Flubenol 5%

Popis:Bílý prášek, nerozpustný ve vodě. Aktivní látka je flubendazol (benzemidazol?). Je to širokospektrální anthelmintikum. Někdy se rozpouští v organických rozpouštědlech. Dříve se rozpoštěl v dimethylsulfoxidu, ale pro jeho velkou nebezpečnost byl vystřídán acetonem. Aceton je rybami dobře snášen. Aceton je nebezpečný až v koncentracích 100x vetších než se používá. Aktivní látka je FLUBENDAZOLE. Velmi aktivní antiparazitický lék, který po jednom dávkování zabije tasemnice a motolice (ve všech stádiích). ROvněž účinnný proti hlístici Nematoda jako je Capillaria. Při použití zvětšete vzdchování. Po aplikaci se flubenol sráží na předmětech v akvariu. Také lze očekávat bakteriální přemnožení projevujcí se průhledným filmem na stěnách a dekoraci. Nutné důkladné očištění po ukončení léčby.

Dávkování 1:200mg/100l rozpustit v 5ml acetonu (aceton rozpouští plasty). Po pár minutách míchání vznikne mléčně zabarvený roztok, který se vylejeme rovnoměrně po celé hladině. Po 5-8 dnech začněte lék z vody odstraňovat postupnou výměnou vody. Voda může být trochu zakalená.

Dávkování 2: Přidejte 100mg flubenolu do 100g krmiva. Krmte 5x každý druhý den. V těchto dnech krmte jen jednou s norlmální stravou. První hlístice začnou umírat po 8 dnech (žaberní červy), po 10 dnech Oxyurida a Capillaria až po 15 dnech. Vajička v samičkách jsou ničena již po 2 dnech - již nejsou viditelné ve výkalech.

Dávkování 3: 200mg/100l. Rozpusťte ve nádobě s vodou a dobře a dlouho míchejte. Po 6 dnech vyměnte 30% vody.

Toxicita: Pro rostliny, ryby i pro potěr minimální, velmi dobře snášen.Smrtelný pro bezobratlé - šneky, užitečné hlístice a krevety

Metronidazol, Entizol

Popis:

účinnost: bičíkovci:Hexamita sp., Sironnucleus sp., Trichomonas sp., Protoopalina sp., neúčinný proti červům

Dávkování:2.5g/100l. 1x opakujte dávků (každý třetí den). Dávkování doporučeno z FVL Brno

Dávkování 1:500mg/100l. 2x opakujte dávků (každý druhý den) společně s výměnou 20%vody.

Dávkování 2:100mg/100g krmiva. Krmte po dobu 6 dnů 2x deně.

Toxicita:Pro ryby i pro potěr minimální, velmi dobře snášen. Některé rostliny pozastaví po dobu léčby růst.


Terap FD

Popis:

účinnost: červy:Dyctylogyrus spp., Gyrodactylus spp. Capillaria spp., Camallanus spp.

Dávkování:5-10ml/20l. Po 4 dench vyměnit 50% vody a doplňit 50% původní dávky

Toxicita:Ryby léčivo přežily až na Acanthophthalamus spp. Na rostliny nepůsobí.Smrtelný pro bezobratlé - šneky, užitečné hlístice a krevety
Složení:Fenbendazol, dimetridazolup chl., piperazin, dezinfekcni látky.

Formalin, Formaldehyd (HCHO)

Popis: Formalin je cca 35-40% roztok formaldehydu. Je to silný buněčný jed. Použivá proti vnějším parazitům, vnějším bakteriálním onemocněním, dezinfekce....
Při použití je nutné odpojit UV sterilizátory a UV zařivky. Na denním světle se rozpadne na kyselinu mravenčí po cca 2-4 dnech. Formaldehyd zahubí bohužel i užitečné bakterie=> mrtví filtr. Je nutné hlídat amoniak a nitráty. Po pár hodinach po aplikaci vznikne v nádrži jemný mléčná zákal způsobený uhynulými mikroorganismy.
Dávkování 1: Bakteriální choroby kůže, žaber a ploutví: 1,5-2,5ml formalínu/100l na 2 dny.

Dávkování 2: Dávkování 3: Dezinfekce celé nádrže a nástrojů: 70ml/100l. Tuto koncentraci nic nepřežije!


Toxicita:Při dávkování nad 2ml/100l pro včichny bezobratlé. Toxicita formalínu stoupá se zvyšujcí se teplotou.

Sera Mycopur

Popis: Léčivo pro okrasné ryby proti zaplísnění, kožním a žeberním červům v sledkovodním akvariu. Cena je cca 150Kč.
Kuli značnému předražení a jendoduchému složení není problem si litr léčiva v hodnote přes 1000Kč namýchat doma za cca 20Kč. viz složení níže.
Složení ve 100ml:
 • Acriflavin 210mg
 • Chlorid mědnatý 11,8mg
 • Síran mědnatý 71,9mg
 • zbytek destilovaná voda

Dávkování 1:1.,2. a 3. den 5ml/100l
Dávkování 2:Preventivně proti zaplísnění jiker a potěru 1xtýdně 2,5ml/100l


Toxicita:Kvůli vysokému obsahu mědí je toxický pro nižší živočichy. Akriflavin neděla dobre rostlinkám.


chloramin T (p-toluensulfochloramid sodný)

Popis:Obsah aktivního chlóru minimálně 25%. Výborná věc použitelná snad na všechny vnější nákazy. Primárně používaný na vnejší parazity jako kurpička, žábrohlístí, bakteriální nákazy kůže a žaber...
Osobně ho používám v karanténí nádrži při nákupu nových ryb.

Dávkování:
chloramin T v mg/l
ph/tvrdost vodyměkkátvrdá
6.02.57
6.57.510.5
7.01515
7.51818
8.02020
Aplikovat po 4 hodínách (celková výměna vody)4x denně. Pak opakovat podle životního cyklu parazita např. krupička: po 3 dnech, vejcorodí žábrohlísti: po 6 dnech.
Osobně používám při nákupu nových ryb 1.,4. a 7. den, ale v koncentraci 3,3g/100l (33mg/l)

Toxicita:Velmi dobře snášen. Rostlinám neškodí. Nekombinovat s formalinem. Nepouživat prostředky okyselnijcí vodu(ani rašelinu). Nepoužívat UV. V kyselých vodách se z něj uvolňuje chlór. Doporučuji aplikace ve vodách s ph 7 nebo větším. Niči bakterie ve filtru.


Malachitová zeleň oxalát(C50H52N4O8 · C2H2O4)

Popis:Existuje více druhů malachitové zeleně: cholrid, oxalát, s obsahem zinku... Liší se především svoji toxicitou a tedy dávkováním. Nepoužívejte dávkování u kterého není napsané pro kterou formu MZ platí.
Oxiduje se na světle. Velmi rychle se váže na organický materiál(detrit...), větsinů plastů, štěrk. A proto je odhad dávky velmi složitý a doporučuji používat jen v nezařízených nádržích. Rovněž toxicita roste se vzrůstajcí teplotou a klesajícím ph. Léčebný učinek se zvětšuje při kombinaci s formalínem.

Dávkování:

Toxicita:Liší se velmi podle formy. Nejhůře snášen je oxalát. Jedovatý pro bezobratlé.


Acriflavin(C14H14ClN3)

Popis:

Dávkování:

Toxicita:

Mebendazol

Popis:Obsažen v léku Vermox. Mebendazol zasahuje do tvorby bilkovin těla červů. Tím narušuje využití cukrů a normlaní zažívací funkce cizopasných červů do té míry, že umožňuje jejich konečné zničení. Neniči vajíčka červů. Proto je nutné lečbu opakovat.

účinnost: červy:Dyctylogyrus spp., Gyrodactylus spp. Capillaria spp., Camallanus spp.

Dávkování na Dyctylogyrus spp.:100mg/100l na 24h, opakovat 7. a 13. dne

Toxicita:Všichni bezobratlí.


Toxicita


Název:Měď
mg Cu2+/l
0,0005-0,001nastává hynutí láčkovců - nezmarů
>0,004nastává hynutí ploštěněk a pijavek
0,015 do 0,020nastává hynutí mekkýšů ( plovatek)
0,06-0,15brzdí vývoj prvoků např. Piscinoodinium pillularis,
Chilodonella sp. Tetrahymena sp. a dalších jednobunecných živocichů.
Název:Amoniak
mg NH3/l
>0,05nastává hynutí plůdku ryb
>0,2větších ryb
Pri vyšších koncentracích jedovatého amoniaku může docházet k intoxikaci ryb amoniakem, k oslabení organismu, k nervovým poruchám a náhlým, jinak nevysvětlitelným, často hromadným, úhynům ryb. Pravidelným měřením obsahu amoniaku a dusitanů ve vodě zabráníme mnohdy citelným ztrátám.